Forside

Om Tempelridderne

Ordenens Lov

Templer og Udposter

Ordenens ledelse

Intern

Nationale sider

Kontakt os

Diverse

Grundlov§ 1. Tempel Ridder Ordenens opgave er at samle hæderlige og pligttro mænd til et arbejde for det gode og det sande til gavn for den enkelte, familien og samfundet.
 
§ 2.

1. Ordenen lægger ikke noget bånd på medlemmernes religiøse eller politiske anskuelser.
2. Orden bygger på et kristent grundlag. Kærlighed til Gud, fædrelandet og ens næste er dog betingelser for at blive optaget i Ordenen, som hos et hvert medlem vil bestyrke hans pligt til som menneske,

At   som medborger og ordensmedlem værdigt og redeligt at opfylde hvad pligt og samvittighed byder, samt med viden om menneskelig ufuldkommenhed, under stadig selvopdragelse at stræbe efter at befæste hos sig selv de dyder, der kendetegner en mand af ære;

At    i sit forhold til ordensbrødre at udvise et sandt broderskab og at arbejde for broderskabstankens virkeliggørelse også i det almindelige liv, samt

At    ikke selv at anvende berusende midler af nogen art samt til at se med forståelse på ædruelighedsarbejdet.
 

§ 3.

1. Et medlem har ret til under særlige forhold at ansøge om ophævelse af sit medlemskab for dermed at løse sig fra med Orden indgået forpligtelser.

2.
Ordenen har dog ret til, hvis et medlem bryder de i denne grundlov fastsatte grundprincipper, at udelukke ham fra aktivt medlemskab. 

3. 
 For den som frigøres af medlemskabet i Orden vedstår tavshedsløftet.
 

§ 4. Ordenens grundlov kan ændres gennem enslydene resolutioner, vedtager med mindst to tredjedels majoritet, ved to på hinanden følgende ordinære General Konventer.

 
 

 

   

 

Nyheder:
 
Tilmeld RSS nyheder

 


 

 

Copyright 3dhuset.dk