Forside

Om Tempelridderne

Ordenens Lov

Templer og Udposter

Ordenens ledelse

Intern

Nationale sider

Kontakt os

Diverse

Spørgsmål & Svar!- Er Tempel Ridder Ordenen en hemmelig Orden?

-
Er Tempel Ridder Ordenens ritualer skræmmende, uetiske, mørke eller dystre?

-
Går man i forbund med døden indenfor Tempel Ridder Ordenen?

-
Misbruger Tempel Ridder Ordenen korset som symbol?

-
Hvorfor arbejder Tempel Ridder Ordenen med symboler?

-
Mener Tempel Ridder Ordenen at have en højere skjult kundskab end den kristne lære?

-
Er Tempel Ridder Ordenen påvirket af fremmede religioner, filosofiske eller

 -
religiøse systemer, religionsblanding, nyreligiøse bevægelser eller lignende?

-
Må man tage afstand fra Tempel Ridder Ordenen, hvis man vil følge Guds ord?

-
Er Tempel Ridder Ordenen en erstatning for et kristent menighedsliv?

-
Hindrer medlemskab af Tempel Ridder Ordenen i at vise loyalitet overfor andre?

-
Hvad betyder afholdsløftet?

-
Hvorfor er Tempel Ridder Ordenen kun åben for mænd?

-
Hvorfra rekrutteres medlemmer?

-
Kan man aldrig forlade Tempel Ridder Ordenen?Er Tempel Ridder Ordenen en hemmelig Orden?

Ordenens eksistens, grundvold og almene formål er ikke hemmelige. Derimod er Tempel Ridder Ordenen et sluttet selskab, som først og fremmest af pædagogiske grunde hemmeligholder det indre arbejde. Vi anvender i vort arbejde symboler som hjælpemidler for at levendegøre Ordenens tankeindhold, og dette gælder især ved indtrædelse i forskellige grader. For at hvert stadie skal blive en enestående oplevelse, kan man ikke i forvejen tale om indholdet i ritualerne og de symboler, man kommer i kontakt med. Da ville disse jo ikke indebære noget nyt. Dette er den pædagogiske motivering for at indholdet hemmeligholdes, og det har vist sig at være en god pædagogisk metode. Denne arbejdsform kan spores langt tilbage i tiden i mange forskellige ordener. Det er en praktisk udformning af en arbejdsmetode, og det har ingen teologisk betydning og indebærer intet, som kan stå i modsætningsforhold til en kristen tro. Det er bibelske tankegange, det handler om, og Ordenen vil være en støtte og et supplement til medlemmernes øvrige engagement i samfundet.

 

Der findes flere bøger om Ordenen, bl.a. "Det indre tempelbygget" af Efraim Almgren; en bog som i alt afspejler det idemæssige indhold i Ordenens arbejde.


Til Toppen


Er Tempel Ridder Ordenens ritualer skræmmende, uetiske, mørke eller dystre?

Ritualer og symboler er ikke opstået gennem ordenslivet. I kirkerne har de været anvendt siden den ældste tid. Kalkmalerierne i vore kirker har været "de fattiges bibel". Man anvender korset, ankeret, hjertet, triangelen med øjet o.s.v.

 

Hvert symbol får den betydning, det giver. Vor tid har en tendens til at miste kendskabet til de klassiske kristne symboler, hvilket vi kan se mange eksempler på. Dermed løber nutidsmennesket også den risiko, at det mister evnen til at se symbolets form som udtryk for sine eksistentielle behov, og man risikerer også at miste ærbødigheden for det hellige.

 

Når man kritiserer ordensbevægelser, er det ofte udtryk for at man ikke forstår symbolikkens betydning for mennesket. Vi nægter ikke, at der forekommer symboler, som henviser til både livet og døden. Inden for symbolhistorien findes mange ting, der har forbindelse med disse. Mennesker, som vil distancere sig fra dette livs afslutning, der er lige så sikker som dets begyndelse, kan opleve nogle traditionelle symboler som både uetiske og uæstetiske.

 

Ordenen indbyder ikke til noget overfladisk spørgsmål om liv og død og om de symboler som anvendes. Disse symboler er heller ikke krænkende, når det gælder menneskets forhold til sorg og død. Tværtimod vil undervisningen omkring symbolerne bidrage til et realistisk syn på menneskets vilkår, både i livet og i døden.


Til Toppen


Går man i forbund med døden indenfor Tempel Ridder Ordenen?

Nej. Vi beskæftiger os mest med livet. Men vi bør også berede os på den sidste stund.

 

Døden er menneskelivets naturlige afslutning, og når vi indser det bliver den ikke så skrækkelig, som mennesket ofte oplever den.


Til Toppen

Misbruger Tempel Ridder Ordenen korset som symbol?

Nej, men korset findes i mange former og anvendes i mange sammenhæng og giver mange forskellige betydninger. For kristendommen er korstegnet blevet et sejrens tegn, som taler om den guddommelige kærlighed og forsoningens magt, og er dermed også blevet et symbol for mødet mellem Gud og mennesket. Der findes mange muligheder for et medlem at møde det kristne korsets budskab gennem symboler og tekster.

 

Enhver kan ud fra sine forudsætninger begrunde sin egen relation til korset og hvad dette symbol betyder.


Til Toppen


Hvorfor arbejder Tempel Ridder Ordenen med symboler?

Grunden er, at menneskers indre liv bedst nås på denne måde. Både det daglige liv, og Bibelen er fyldt med symbolik og lignelser.

 

Metoden understøtter forståelsen af moralske og åndelige sandheder. Symbolerne både dølger og afslører. Symbolerne får os til at reflektere på en dybere mening, så at vi ser og aner vore behov som mennesker. Det konkrete, overfladiske liv er ikke nok. Vi må overveje livets allerdybeste spørgsmål og vilkår. Dertil bliver arbejdet med symboler et vigtigt hjælpemiddel. Det betyder ikke, at Ordenen gør krav på at meddele nogen eksklusiv eller hemmelig kundskab, men Ordenen vil hjælpe sine medlemmer til selvprøvelse og fordybelse i deres liv.

 

Ordenen vil, at ethvert medlem skal kende sit ansvar overfor samfundet i alle sine tanker, ord og gerninger.


Til Toppen


Mener Tempel Ridder Ordenen at have en højere skjult kundskab end den kristne lære?

Nej. Rettesnoren for Ordenen er den kristne lære, som den er givet os i Bibelens bøger og som den gennem tiderne har været formuleret i den kristne kirkes trosbekendelse. Ligeledes er der hentet inspiration fra filosoffer og tænkere, først og fremmest fra før kristen tid.


Til Toppen


Er Tempel Ridder Ordenen påvirket af fremmede religioner, filosofiske eller
religiøse systemer, religionsblanding, nyreligiøse bevægelser eller lignende?

 

Svaret er nej. Den symbolik, der anvendes indenfor Ordenen er grundlagt på Bibelens egen symbolverden. De visdomsord, som er hentet andet sted fra, strider ikke mod indholdet i Bibelens lære. Megen menneskelig visdom og åndelig og psykologisk erfaring er medtaget i ritualerne, ligesom en kulturhistorisk arv og et højtideligt sprog, som er værd at bevare. I vore ritualer er bibelordene grundlaget for undervisning.


Til Toppen


Må man tage afstand fra Tempel Ridder Ordenen, hvis man vil følge Guds ord?

Absolut ikke, eftersom Ordenen bygger på kristen grund, repræsenterer en kristen etik og anvender en bibelsk symbolik i sin arbejdsform.

 

Hvad det indebærer at følge Guds ord, kan der findes forskellige meninger om, og her må hvert menneske prøve sit eget liv overfor sin samvittighed og hvad ordet betyder. Den kristne tro bygger på bibelen, som er Guds ord. Gennem tiderne - og også i dag - kommer den kristne tro til udtryk i mange forskellige former, og opfattelsen af Bibelen og tolkningen af denne er også skiftende. Det går ikke an at fastslå, at en bestemt teologisk tradition eller kristendomsfortolkning er den eneste rigtige. Kristen tro er ikke noget statisk men dynamisk, hvor vi oplever os som pilgrimme på vej til det fulde fællesskab med Gud. Åndens vidnesbyrd i det kristne menneske og samvittighedens røst kan hjælpe os til at leve et anstændigt og værdigt liv.

 

Ordenen vil hjælpe mennesket til at leve et sådant liv og byder velkommen til alle gode kræfter, som vil virke for en god etik i den menneskelige sameksistens.


Til Toppen


Er Tempel Ridder Ordenen en erstatning for et kristent menighedsliv?

Nej. Ordenen udgiver sig ikke for og vil ikke være en erstatning for det kristne menighedsliv. Til den kristne menighed hører sakramenteforvaltningen med dåb og nadver. Noget sådant forekommer ikke i Ordenen. Den kristne menighed har også en meget større bredde i sin virksomhed end et ordensselskab har.

 

Ordenen kan ses som et supplement til menigheden, hvor Ordenen gennem sin specielle arbejdsform inspirerer sine medlemmer til et liv, der præges af de høje moralske normer, som Bibelen giver undervisning om.


Til Toppen

Hindrer medlemskab af Tempel Ridder Ordenen i at vise loyalitet overfor andre?

Nej. Alle mennesker har mange grunde til at vise loyalitet og tage stilling til livet igennem. Der er loyalitet overfor hjem og familie, mod venner, i arbejdslivet og mod organisationer, hvis formål man sympatiserer med og derfor er medlem af.

 

Et medlem af ordenen skal naturligvis vise loyalitet mod sit broderskab. Denne loyalitet består også i, at man i den udstrækning, man har mulighed for det, deltager i Ordenens arbejde, besøger dens møder, betaler sine medlemsafgifter, holder sine løfter om ikke at afsløre for nogen, hvordan Ordenens ritualer og rituelle arbejde og indhold er udformet.

 

Loyaliteten mod Ordenen kan sidestilles med den loyalitet, man kender fra andre organisationer, man kan være medlem af.


Til Toppen


Hvad betyder afholdsløftet?

Et af de grundlæggende principper i Ordenen er afholdenhed. En Tempel Ridder lover ved sin indtræden i Ordenen, at han resten af sit liv vil afholde sig fra brugen af rusmidler. Dermed tager Ordenen afstand fra brug af alle slags rusmidler.

 

Det er vigtigt, at Ordenen, som har et kristent læreindhold og høje etiske idealer, indenfor sin kreds kan samle mennesker med en afholdende livsindstilling for gensidigt at kunne yde støtte i kampen mod rusmidler.


Til Toppen


Hvorfor er Tempel Ridder Ordenen kun åben for mænd?

Af historisk traditionelle grunde. Ordenen voksede frem i en tid og i et samfund, hvor brug af alkohol og andre rusmidler var et typisk socialt problem blandt mænd. Kvinder var ofte bundet til hjem og familie og var ofte dem, der måtte bære den tungeste byrde på grund af mandens misbrug af rusmidler.

 

Lige siden grundlæggelsen i 1845 har Ordenens arbejde været rettet mod mændene. I den første tid gjaldt det bl.a. om at få dem til at afstå fra deres brug og misbrug. Derigennem kunne Ordenen bidrage til et tåleligt liv i hjem og samfund. Gennem tidens løb har arbejdet været centreret omkring den etiske oplæring, men Ordenen har bibeholdt kravet om afholdenhed som en af grundpillerne.

 

Ordenen har ligesom flere andre ordener hentet idéer og arbejdsmetoder fra de middelalderlige ridderordener, som jo var mandsdominerede, og har bygget videre på deres traditioner.

 

Ordenen værdisætter naturligvis kvinden lige så højt som manden og vil værne om hjem og familie. Set ud fra et nutidigt ligestillingsperspektiv kan man have forskellige synspunkter på, at Ordenen holder fast ved traditionerne fra dens oprindelse, men for Ordenen er disse traditioner en styrke.


Til Toppen


Hvorfra rekrutteres medlemmer?

Når det gælder Tempel Ridder Ordenen kan man uden tvivl påstå, at dens medlemmer repræsenterer både et socialt og økonomisk gennemsnit af vort samfund. Der er ingen sociale skel. Hvor end medlemmerne kommer fra, findes der en stor følelse af venskab og samhørighed omkring de idealer, som er kernen i vor Orden. Det viser sig ikke mindst ved brødrenes sygdom, når man besøger hverandre og ved pårørendes dødsfald o.s.v., og det ligger i broderskabstanken, at man også må støtte en broder i hans erhverv, om man har mulighed for dette.


Til Toppen


Kan man aldrig forlade Tempel Ridder Ordenen?

Medlemsløftet gælder hele livet, hvilket meget nøje betones for den, som søger medlemskab. Der findes medlemmer, der af forskellige årsager ikke længere er aktive indenfor Ordenen, men løftet om tavshed, som man af egen fri vilje har udtalt, står altid fast som en moralsk forpligtelse. Et æresord gælder altid.

Naturligvis har Ordenen ikke noget andet middel til at fastholde medlemmerne indenfor sine rækker, end den moralske forpligtigelse, som hviler på medlemmets eget løfte og på hans hæder og ære.
Til Toppen

 


 

 

 

 

Nyheder:
 
Tilmeld RSS nyheder

 


 

 

Copyright 3dhuset.dk